Torkretiranje

TEHNOLOGIJA TORKRET OBRIZGA


Tehnologija torkret obrizga se v gradbeništvu in geotehniki uporablja že desetletja. V začetku je nanašanje izvajano v obliki suhe mešanice, kateri je ob izhodu dodajana voda. Na ta način ni bila zagotovljena enaka in zahtevana kvaliteta betona. Ob tem je veliko mešanice odpadalo pri nanašanju na vertikalne brežine. V želji zagotoviti največjo kvaliteto smo se v podjetju odločili in med prvimi nabavili stroje in opremo za izvajanje torkret obrizga z mokro mešanico. Beton pripravljen po posebni recepturi praviloma v betonarni se dostavi na gradbišče z avtomešalci, kar zagotavlja najvišjo kvaliteto betona za izvedbo torkret obrizga.

V geotehnični praksi se torkret obrizg izvaja :
 1. Po poševno izvedenih izkopih za preprečevanje erozije brežine od padavin in za preprečitev porušitve brežine zaradi nestabilnosti se brežina stabilizira s torkret obrizgom. V pravilu se pred nanašanjem torkret obrizga po brežini položi armaturna mreža tipa Q z okenci do 10 cm, ki se lokalno pritrdi s kratkimi sidri v zemljino za boljše prileganje na brežino. V teh primerih se obdelana brežina lahko dodatno sidra z geotehničnimi sidri dolžin po projektu ( odvisno od globine izkopa).

  Torketiranje

 2. Po vertikalno izvedenih zagatnih stenah izdelanih z mikro piloti, mini piloti, jet grouting piloti ali klasični betonski piloti. V mestnih jedrih se vse pogosteje zaradi pomanjkanja prostora že s projektno rešitvijo predvidi pokritje izdelane zaščite gradbene jame (pilotna stena, jet grouting stena...) z AB torkretom, ki, dodatno izravnan, služi kot osnova za nanos hidroizolacije in kot enostranski opaž kletnih sten objekta. Sama izvedba (montaža armaturnih mrež, nanos brizganega betona) poteka sprotno z izkopom gradbene jame, v kampadah višine do 2,50 m.

  Torketiranje
Pri torkretiranju se uporablja naslednja oprema:
 • hidravlična vijačna črpalka, s teoretično kapaciteto črpanja do 5,00 m3/h, dovoljena velikost zrn (max. granulacija) od 0 do 4 mm, horizontalna dobavna razdalja 60,00 m, vertikalna 30.00 m, pritisk črpanja do 25 barov, volumen rezervoarja za
  beton 0,18 m3;
 • diesel pogonskk agregat hidravlične črpalke, s pritiskom olja 140 bar pri pretoku 30 l/min, instalirane moči 11 kW;
 • kompresor ustrezne kapacitete in tlaka (do 100 l/min, cca 7 bar);
 • dostavna cev premera 50 mm in šoba za brizganje s priključki za zračno cev in dodajanje dodatkov za pospešeno strditev betona (skupna teža opreme črpalka/agregat je, brez kompresorja, 700,00 kg).

Postopek nanašanja oz. vgrajevanja torkret betonov je v splošnem naslednji: Betonska mešanica se pripravi na delovišču ali pa se sprotno dovaža z avtomešalci, iz katerih se vsiplje v lijak črpalke. Iz lijaka se material črpa s pomočjo vijačne črpalke v dostavno cev, skozi posebni dovod zraka v brizgalni šobi pa se dodaja še komprimiran zrak, ki razprši in omogoči kontrolirano nanašanje brizganega betona. Pri nanašanju in vgradnji je pomembna razdalja (cca 1,00 m) in smer nanašanja (čim bolj pravokotno na površino nanosa), saj se lahko s pravilnim postopkom v veliki meri zmanjša količina odpadnega materiala – postopek je v marsičem odvisen od izkušenj delavca na stroju.

Pri nanosu brizganega betona večje debeline je potreben večkratni nanos, po cca 5 cm, med katerimi pa mora preteči min. 2 uri – v tem času že vgrajeni material doseže ustrezno trdnost in ne odpada pri nanosu novih slojev ali je potrebno v betonsko mešanico pred obrizgom dodajati dodatke za pospešitev strditve betona.

Brizgani beton se praviloma nanaša na predhodno položene in povezane ter v zagatno steno fiksirane armaturne mreže. Za armiranje se uporabi armaturne mreža tipa Q196 ali podobne, za fiksiranje pa po potrebi kratka palična sidra iz armature npr. RA Φ 10 mm, l=0,50 m.

Podobno kot pri nanašanju na brežine, se lahko s torkret postopkom izdeluje celo vezne sidrne grede. Sistem zahteva predhodno pripravo in čiščenje ležišča za gredo v izdelani pilotni steni, montaža armature in nanos betona pa poteka v odmikih in na način, določen s projektom (pri vgradnji betona je potrebno zagotoviti zadostno pokrivanje položene armature; cca 2.5 do 3.0 cm prekrivanja). Osnovno vodilo je, da način nanašanja in zapolnjevanja grede s torkretiranim betonom izpolni vse zahteve po ustrezni kvaliteti vgrajenega betona, ki je predpisana oz. predvidena s projektom.

Za dokazovanje kvalitete vhodnih materialov so potrebni atesti proizvajalcev oziroma dobaviteljev materiala, tekoče preiskave pa izvaja izvajalec sprotno, sam ali pa jih naroča pri drugih organizacijah. Tekoče preiskave obsegajo kontrolo materialov pred vgradnjo, kar pomeni odvzem vzorcev betonske mešanice in določanje enoosne tlačne trdnosti injekcijske mase ter odvzem in preiskavo kvalitete vgradne armature.

Končna kontrola kvalitete izdelane torkretirane grede se lahko izvede na zahtevo nadzora in po predhodnem posebnem naročilu. Kontrola zajema diamantno vrtanje in odvzem valja izdelane grede, ki se preišče v laboratoriju pooblaščene organizacije ali inštituta. Rezultati meritev se podajo v posebnem poročilu.

Običajna receptura za pripravo 0.50 m3 torkret betona:
 • 780.00 kg frakcije do 4 mm;
 • 90.00 kg frakcije od 0 do 1 mm;
 • cement PC S, 210.00 kg;
 • Zeta cementol: 4.20 litra;
 • Voda: 90.00 do 100.00 litrov.

Tehnologija nanašanja torkreta vsebuje:
 1. Pripravljalna dela - faza priprave brežine/površine zagatne stene (za polaganje mrež ali armature vezne grede);
 2. Armiranje, s polaganjem mrež za izravnavo ali obrizg po zagatni steni ter
 3. Obrizg, oz. »torkretiranje« – vgradnja betona po mokrem postopku s črpalko za brizgane betone.
 4. Zagotavljanje kakovosti
 5. Tehnična dokumentacija
1. Pripravljalna dela

Po končani izvedbi vertikalne zagatne stene (zagatna stena iz jet grouting slopov ali pilotov je izdelana) sledi izkop in znižanje delovnega platoja na nivo izvedbe prvega nivoja obrizga. Pri izkopu je s strojem manjših dimenzij potrebno fino očistiti izdelano zagatno steno (izkop do trdne strukture slopov, odstranjevanje delčkov stene, ki segajo v profil gradbene jame). Večji delovni stroji so za tovrstna dela neprimerni, saj lahko poškodujejo izdelano zagatno steno. V primeru, da so med jet grouting slopi ali med piloti obrušeni prazni prostori oz. se material izza njih ruši, jih je potrebno takoj dodatno zaščititi z montažo dodatnih armaturnih mrež in takojšnjim obrizgom.

2. Montaža armature

Pri skladiščenju, prenosih in premikih armaturnih mrež in armature po delovišču pred vgradnjo naj se upoštevajo osnovna navodila za delo in polaganje armature (zaščita pred vlago in umazanijo…). Pred zapolnjevanjem mora izdelano in položeno armaturo pregledati in prevzeti nadzor.

Vertikalni izkop (torkretirana izravnava zagatne stene): po faznem odkopu gradbene jame in čiščenju površine izdelane zagatne stene sledi montaža armaturnih mrež, ki jih fiksiramo s kratkimi pritrdilnimi sidri, uvrtanimi v zagatno steno. Paziti je potrebno na prekrivanje mrež in zadosten odmik od kletnih sten objekta (natančnost izvedbe je ± 3 do 5 cm!). Kot je že opisano, je večje odprtine in neravnine potrebno sanirati sproti, po potrebi tudi s takojšnjim pokrivanjem in montažo dodatnih armaturnih mrež, zalaganjem in nanosom dodatnih slojev torkreta.

3. Zapolnjevanje z brizganim betonom (torkretiranje)

Ob zapolnjevanju z brizganim betonom (v nadaljevanju: torkretiranjem) se na pripravljeno brežino oz. v armaturo grede ali na vertikalni izkop nanaša betonska mešanica, ki zaradi svoje sestave omogoča črpanje preko vijačne črpalke in dovolj hitro sprijemanje na mestu vgradnje. Naštete lastnosti v kombinaciji z dovolj gosto armaturo in pravilnim nanašanjem zagotovijo zaželeno obliko nanošenega betona.

Postavitev izolacije na že izvedeno izravnalno steno
Postavitev izolacije na že izvedeno izravnalno steno

4. Kakovost izvedbe in kontrola kakovosti

Pri vgradnji betona (torkretiranju) je potrebno zagotoviti zadostno pokrivanje položene armature (cca 2.5 do 3.0 cm prekrivanja) ter z enakomernim nanašanjem zapolniti vse odprtine na torkretirani izravnavi. Način nanašanja in zapolnjevanja s torkret betonom mora izpolniti zahteve po ustrezni kvaliteti vgrajenega betona, ki je predpisana oz. predvidena s projektom.

Za dokazovanje kvalitete vhodnih materialov so potrebni atesti proizvajalcev oziroma dobaviteljev materiala, tekoče preiskave pa izvaja izvajalec sprotno, sam ali pa jih naroča pri drugih organizacijah. Tekoče preiskave obsegajo kontrolo materialov pred vgradnjo, kar pomeni odvzem vzorcev betonske mešanice in določanje enoosne tlačne trdnosti ter odvzem in preiskavo kvalitete vgradne armature.

Končna kontrola kvalitete izdelanih obrizgov se lahko izvede na zahtevo nadzora in po predhodnem posebnem naročilu. Kontrola zajema diamantno vrtanje in odvzem valja izdelanega obrizga, ki se preišče v laboratoriju pooblaščene organizacije ali inštituta. Rezultati meritev (trdnost betona, sprejemljivost betona in armature) se podajo v posebnem poročilu.

5. Tehnična dokumentacija

Izvajalec del bo na gradbišču samem vodil, poleg z Zakonom o varstvu pri delu predvideno dokumentacijo, tudi dokumentacijo, vezano na izvedbo obrizga (kvaliteta pripravljalnih del, čas in način polaganja armature, količine vgrajenih materialov in glavni parametri obrizga – poraba betona, faznost izvedbe, količina odpada, jemanje vzorcev betona...).

Vrtalno – gradbeni dnevnik dnevno podpisujeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika. Po končanih delih se pripravi in podpiše končni izvleček količin, ki je osnova za obračun del.
-->
 • Zdravstveni dom Bežigrad

 • Spar Šiška